Spoľahlivo. Rýchlo. Bezpečne.

Preprava tovaru ADR

Naša spoločnosť sa špecializuje na prepravu tovaru, ktorý podlieha v zmysle platných právnych predpisov dohode ADR. Zákazníkom u ktorých manipulácia a preprava určeného tovaru podlieha dohode ADR poskytujeme komplexné služby, ktoré spočívajú v poradenstve pri preprave nebezpečného tovaru, voľbe najvhodnejšej trasy a vykonanie samotnej prepravy nebezpečného tovaru v zmysle dohody ADR. Naša spoločnosť prepravuje tovar v rámci celej Európskej únie ako aj mimo nej. Spoločnosť TRANSPORT BENSON AOK s.r.o. má vymenovaného skúseného bezpečnostného poradcu v zmysle platných právnych nariadení. Každý prevoz tovaru podliehajúci dohode ADR je prepravovaný s predchádzajúcim súhlasom nášho bezpečnostného poradcu, tak aby daný tovar bol prepravovaný v súlade s právnymi predpismi a pri jeho preprave nedošlo k žiadnym komplikáciám.

DOHODA ADR
Dohoda ADR je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. Dohoda bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod gesciou Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29. januára 1968. Na území Slovenskej republiky je účinná od 17.8.1986. ADR dohoda platí aj pri vnútroštátnej preprave (ak sú splnené podmienky na prepravu nebezpečného tovaru). Tu si dovolíme uviesť, že ADR dohoda platí pre všetkých účastníkov prepravy, t.j. odosielateľa, dopravcu a príjemcu, ako aj pre iných zúčastnených (napr. nakladajúcu, baliacu, plniacu organizáciu, prevádzkovateľa cisternového kontajnera a pod.)

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
Naším cieľom je poskytovanie prepravných služieb na profesionálnej úrovni. Z tohto dôvodu spoločnosť TRANSPORT BENSON OAK s.r.o. disponuje vysoko kvalifikovaným personálom v oblasti ADR prepravy a taktiež má zabezpečené služby externého bezpečnostného poradcu. ADR prepravu v našej spoločnosti vykonávajú len vodiči, ktorí sú v plnom rozsahu vyškolení a úspešne absolvovali ADR školenie vodičov (držiteľ osvedčenia - tzv. oranžového preukazu vodiča). Pri ADR preprave v plnom rozsahu musí vodič úspešne absolvovať ADR školenie vodičov (držiteľ osvedčenia - tzv. oranžového preukazu vodiča). Iba pri tzv. podlimitnej preprave podľa bodu 1.1.3.6 ADR nemusí mať vodič takéto školenie – musí však absolvovať tzv. „školenie iných ako vodičov“ podľa bodu 8.2.3 ADR. V našej spoločnosti však všetci vodiči absolvovali ADR školenie vodičov.

PREPRAVE NEBEZPEČNÝCH VECÍ
Výnimky sú stanovené v bode 1.1.3.1 ADR dohody (napr. preprava horľavých kvapalín súkromnými osobami do 60 litrov na obal s max. množstvom do 240 litrov na dopravnú jednotku). Naša spoločnosť však napriek tomu akýkoľvek tovar prepravuje vo vozidlách vybavených ADR výbavou a s vyškoleným vodičom, takže Váš tovar sa dostane na miesto určenia vždy bezpečne a včas.KLASIFIKÁCIA TOVARU do skupiny ADR nebezpečných vecíZa klasifikáciu tovaru je vždy zodpovednou osobou odosielateľ nebezpečnej veci. Celý proces ale zvyčajne začína u výrobcu nebezpečnej veci, ktorý takúto povinnosť má (nakoľko je on zvyčajne prvým odosielateľom). Pri chemických látkach a zmesiach má práve on povinnosť spracovať tzv. kartu bezpečnostných údajov (KBÚ), z ktorej sa dozvieme či je tovar klasifikovaný ako ADR nebezpečný (bod 14 KBÚ).

© 2016 | www.tbo.sk | Všetky práva vyhradené | Transport Benson Oak s.r.o.